Karavan na prenájom

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky

Podmienky prenájmu karavanu – všeobecné a zmluvné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A PREDMET PRENÁJMU

1.1 Tieto všeobecné zmluvné a obchodné podmienky (VOZP) spoločnosti RODRA – žalúzie, Malé Stankovce 481, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 41 131 967, číslo živnostenského registra: 309-12563.

1.2 Upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prenajímateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou („Nájomca“) vyplývajúce z Nájomnej zmluvy o prenájme karavanu, prípadne ďalšieho príslušenstva. Táto Nájomná zmluva bude obsahovať parametre nájmu, ktoré si zvolil Nájomca a bude podpísaná pri preberaní predmetu nájmu oboma zmluvnými stranami.

1.3 Predmetom nájomnej zmluvy je karavan – obytný príves /ďalej len karavan/, ktorý si Nájomca rezervoval cez rezervačný formulár na internetovej stránke Prenajímateľa – www.karavannaprenajom.com

1.4 Prenajímateľ dáva na dočasné užívanie karavan, spolu so základným vybavením, prípadne doplnkovým vybavením. Predmet nájmu a jeho dohodnuté vybavenie je špecifikované v nájomnej zmluve a preberacom a odovzdávacom protokole, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy.

2.PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
2.1 Prenajímateľ v termíne dohodnutého odovzdania odovzdá karavan skontrolovaný, vyčistený s kompletnými dokumentami (Osvedčenie o evidencii časť I., STK, Zákonná poistka) a jednou kompletnou zostavou kľúčov.
Karavan bude pri odovzdaní v bezchybnom technickom stave, dôkladne čistý a dezinfikovaný.

2.2 Prenajímateľ dáva na vedomie Nájomcovi že karavan môže byť vybavený lokalizačným systémom pre sledovanie polohy a rýchlosti.

2.3. Prenajímateľ zaškolí Nájomcu na manipuláciu samotného zariadenia a taktiež jeho súčastí. Dĺžka školenia je dohadovaná na približne 1h.

2.4 Prenajímateľ ma právo neuzavrieť zmluvu s potenciálnym nájomcom aj po uhradení rezervačnej platby za predmetný prenájom a zároveň je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia odmietnutia uzavretia zmluvy túto platbu vrátiť na účet z ktorého bola Nájomcom zaplatená.

2.5 Prenajímateľ si vyhradzuje právo na náhradu karavanu bez odsúhlasenia Nájomcom. Túto zmenu môže vykonať na základe interných, technických alebo bezpečnostných dôvodov, ktoré oznámi Nájomcovi pred podpísaním nájomnej zmluvy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
3.1 Nájomca pri rezervácií bezvýhradne súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

3.2 Nájomca udeľuje súhlas s vytvorením kópie občianskeho a vodičského preukazu.

3.3 Nájomca má povinnosť skontrolovať si technický stav karavanu pri preberaní a taktiež pred každou jazdou a zistenie závad musí bezodkladne nahlásiť Prenajímateľovi.

3.4 V prípade že je Nájomca právnická osoba, tak štatutárny orgán, ktorý podpisuje tieto VOZP a Nájomnú zmluvu sa zaväzuje vysporiadať všetky záväzky, ktoré nesplní Nájomca do 30 dní od ich vzniknutia.

3.5 Nájomca musí cesty mimo hraníc Európskej únie vopred nahlásiť Prenajímateľovi a musí ich mat písomne odsúhlasené v opačnom prípade ma zakázané z karavanom opustiť hranice Európskej únie.

3.6 Nájomca je povinný chrániť karavan úplným zatvorením všetkých okien a zamykaním dverí, taktiež použitím všetkých inštalovaných a dodaných bezpečnostných prvkov pri preberaní karavanu.

3.7 Nájomca ma zakázané v karavane používanie chemických látok, fajčiť (ani tesnej blízkosti s otvorenými dverami alebo oknami), používať sviečky, a iné zdroje otvoreného ohňa, s výnimkou plynového variča Dometic a zabudovaného vybavenia.

3.8 Nájomca sa zaväzuje používať karavan len na účely, na ktoré tento dopravný prostriedok obvykle slúži – rekreácia. Zakázane je používať karavan na: obchodné aktivity akéhokoľvek druhu, mobilný stánok s občerstvením, komerčná preprava tovaru alebo osôb, účasť v športových podujatiach a jazdiť s karavanom po nespevnených komunikáciách mimo priestoru kempingu.

3.9 Nájomca nie je oprávnený zveriť karavan ani ich prenajímať ďalším osobám.

3.10 Nájomca nemá oprávnenie vykonávať na predmete prenájmu akékoľvek zmeny, alebo úpravy bez súhlasu Prenajímateľa.

3.11 Nájomca je povinný používať zabezpečovacie zariadenie prípojného zariadenia karavanu pri každom odstavení karavanu alebo aj počas jazdy zároveň nesmie karavan nechávať bez dohľadu a odstavovať na nestrážených parkoviskách alebo ho odpojiť od ťažného vozidla na nestrážených miestach mimo miestach na to určených – kemping.

3.12. Nájomca zodpovedá za škodu vzniknutú stratou dokladov a kľúčov od karavanu, prípadne zabezpečovacích komponentov predmetu nájmu.

4. OBJEDNÁVKA NÁJMU KARAVANU
4.1 Nájomca si objednáva karavan prostredníctvom rezervačného formulára na internetovej stránke Prenajímateľa – www.karavannaprenajom.com. Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravé, úplné a platné údaje o svojej totožnosti, meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, alebo sídla právnickej osoby, telefonický a e-mailový kontakt, prípadne ďalšie vyžadované údaje prenajímateľom.

4.2 Nájomca je po doručení e-mailovej správy povinný uhradiť prenajímateľovi rezervačný poplatok nájomného („rezervačný poplatok“) podľa pokynov e-mailovej správy a to najneskôr do 4 pracovných dní od odoslania objednávky. Rezervačný poplatok je 50% ceny nájomného.

4.3 Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká doručením potvrdenia rezervácie, ktoré prenajímateľ zasiela nájomcovi elektronickou poštou (e-mailom).

5.PLATOBNÉ A NÁJOMNÉ PODMIENKY
5.1 Nájomca je povinný zaplatiť vratnú kauciu pred začiatkom prenájmu vo výške:
– za karavan 700,- EUR

5.2 Vratnú kauciu musí Nájomca uhradiť najneskôr v deň nájmu. Kauciu môže Nájomca uhradiť:
– v hotovosti pri prevzatí karavanu

5.3 Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr 10 dní pred začiatkom nájmu – na účet prenajímateľa.

5.4 V prípade odstúpenia od predmetného nájmu je povinný nájomca zaplatiť prenajímateľovi pokutu za zrušenie:

  • najneskôr 30 dní pred termínom prevzatia – 20% z celkovej ceny zálohy
  • najneskôr 14 dní pred termínom prevzatia – 50% z celkovej ceny zálohy
  •  najneskôr 7 dní pred termínom prevzatia – 100% z celkovej ceny zálohy

5.5 Zmenu rezervácie zo závažných dôvodov, ktoré znemožňujú začiatok čerpania nájmu na strane nájomcu (choroba, úraz,…) si vyhradzuje Prenajímateľ prehodnotiť a má právo si vyžiadať dôkazy. Na základe ich posúdenia prehodnotí poplatok za zmenu termínu rezervácie.

5.6 V prípade odsúhlaseného predĺženia nájmu má Nájomca právo uplatniť si rozdiel medzi skutočne využitým a zaplateným počtom dní prenájmu odrátaním z kaucie, alebo ho Nájomca zaplatí priamo Prenajímateľovi.

5.7 Prenajímateľ sa po vrátení karavanu zaväzuje vrátiť kauciu Nájomcovi, ak neexistuje žiadna pohľadávka voči Prenajímateľovi a to najneskôr do 3 pracovných dní spôsobom akým bola kaucia zaplatená, v prípade že bola v hotovosti, bude vrátená pri vrátení karavanu.

6. OBSAH NÁJMU
6.1 Nájomné predmetného karavanu obsahuje:
– Bežné opotrebenie
– Zákonne poistenie a Havarijné poistenie so spoluúčasťou nájomcu 5%(min. 600EUR), ktorá bude v prípade škodovej udalosti odpočítaná z kaucie. Za škody ktoré nebudú hradené havarijným poistením nesie zodpovednosť Nájomca.
– Prevádzkové kvapaliny, prostriedky do chemického WC, kuchyne, toaletný papier
– Exteriérová markíza/ vonkajší koberec, napájací elektrický kábel 230V-25m, hadica na čerstvú vodu
– 2x 10kg tlaková plynová fľaša (Propán-bután)
– Diaľničná známka: Slovensko,
– Doplnkové služby podľa objednávky

6.2 Nájomné predmetného karavanu neobsahuje:
– Nadmerné opotrebenie
– Servisný poplatok
– Pokuty, mýta a iné cestné poplatky, ktoré vzniknú používaním.
– Opravy, prípadne výmeny doplnkov a príslušenstva

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE
7.1 Prenajímateľ odovzdá vo vopred dohodnutom čase do užívania Nájomcovi karavan od 12:00 až 15:00 na adrese Veľké Bierovce 274, 913 11 Veľké Bierovce. Nájomca vráti karavan na tej istej adrese medzi 8:00 až 12:00, pokiaľ sa nedohodnú inak.

7.2 Pri odovzdaní Prenajímateľ pripraví preberací protokol, ktorý je povinný Nájomca preštudovať a potvrdiť svojim podpisom po kompletnom skontrolovaní karavanu.

7.3 Nájomca môže vrátiť karavan aj pred uplynutím doby prenájmu, ale v tomto prípade nemá nárok na kompenzáciu časti nevyužitého nájmu. Nájomca ma povinnosť kontaktovať Prenajímateľa vopred pre odsúhlasenie presného času vrátenia karavanu.

7.4 Dĺžka prenájmu môže byť predĺžená jedine potvrdením Prenajímateľom emailom alebo SMS, kde bude presne špecifikovaný čas predĺženia.

7.5 Nájomca musí vrátiť všetky kľúče a doklady, ktoré dostal od Prenajímateľa pri prebratí do užívania.

7.6 Nájomca vracia karavan čistý (znečistený bežným užívaním) s vyprázdnenou a vyčistenou kazetou pre WC, prázdnou nádržou na vodu a odpadovú vodu, pripadne uloženým riadom v boxe, v ktorom bol prevzatý.

7.7 Pri prebratí je Nájomca povinný upovedomiť Prenajímateľa na prípadné vady, znečistenia, ktoré vznikli počas nájmu. Následne si vyhradzuje Prenajímateľ čas na kontrolu karavanu alebo autokaravanu, ktorý je maximálne 60 minút.

8. PREVÁDZKA KARAVANU
8.1 Nájomca a vodič musia v deň nájmu dosiahnuť vek minimálne 21 rokov

8.2 Vodič, ktorý bude viesť karavan musí mať minimálne 2 roky skúsenosti s vedením motorových vozidiel.

8.3 Počas prevádzky karavanu je Nájomca povinný nepreťažovať a nepoužívať ho väčším počtom osôb, než je v danom karavane povolené.

8.4 Nájomca ma zakázané vo vnútornom priestore karavanu prepravovať osoby, bicykle, lyže, prípadne iné športové alebo prepravné prostriedky.

8.5 Nájomca si uvedomuje maximálnu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy ( automobil + karavan), pri celkovej hmotnosti do 3500kg potrebuje vodič vodičské oprávnenie skupiny B, pri celkovej hmotnosti 3500 kg až 4250kg potrebuje vodič vodičské oprávnenie skupiny B96 a pri celkovej hmotnosti 3500 kg až 7500kg potrebuje vodič vodičské oprávnenie skupiny BE.

8.6 Pred jazdou musí Nájomca skontrolovať a zabezpečiť:
– uzatvorenie všetkých okien, vnútorných dvierok, servisných dvierok, krytiek vody a el. pripojenia a dverí, zasunutie nástupného schodíka
– zdvihnúť oporné nohy na karavanoch
– stôl dať do polohy na transport
– odpojiť mover z režimu použitia a odtiahnuť ho od kolies karavanu
– vypnúť vnútorné osvetlenie a vypínač batérie
– všetky vodovodné batérie dať do stavu vypnuté
– vypustiť nádobu na vodu, odpadovú nádobu, vyprázdniť a vyčistiť WC kazetu
– uzatvoriť plynovú tlakovú nádobu
– dôkladne zbaliť a uskladniť exteriérové príslušenstvo (markíza, slnečná clona, stoličky, stôl,….)
– po pripojení na ťažné zariadenia auta odbrzdiť ručnú brzdu a skontrolovať funkčnosť exteriérových svetiel karavanu.

9.SANKCIE
9.1 Ak Nájomca nevráti karavan v deň ukončenia nájmu do 12:00, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu za každý začatý deň prenájmu karavanu 120 EUR.

9.2. V prípade že Nájomca poruší niektorý z bodov čl. 3 e, h, i, Prenajímateľ ma právo okamžite odstúpiť od zmluvy a nárokovať si pokutu vo výške 3500 EUR

9.3 Ak Nájomca stratí osvedčenie o evidencii alebo poistný preukaz, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 400 EUR.

9.4 Ak Nájomca stratí akýkoľvek klúč od karavanu, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 300 EUR za každý stratený kľuč.

9.5 Ak Nájomca vráti karavan so silne znečisteným interiérom, súčasťami alebo príslušenstvom (voskom, farbou, blatom, zápachom z cigariet, živicou, lepidlom, krvou a nevýlučne len tým, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 300 EUR.

9.6 Ak Nájomca vráti karavan silne znečisteným exteriérom, tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 150 EUR.

9.7  V prípade že Nájomca vráti karavan alebo autokaravan s nevyčistenou WC kazetou, alebo znečisteným priestorom uloženia WC kazety tak si Prenajímateľ bude účtovať pokutu 100 EUR.

9.8 V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená pokuta za porušenie dopravných predpisov za obdobie doby nájmu, bude táto pokuta fakturovaná Nájomcovi spolu s administratívnym poplatkom 30,- €.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1 Nájomca potvrdzuje že si prečítal tieto VOZP s porozumením a bez výhrad súhlasí podmienkami na znak čoho vytvoril rezerváciu prostredníctvom rezervačného formulára na internetovej stránke prenajímateľa – www.karavananprenajom.com

10.2 Tieto VOZP sú v súlade so zákonom číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podliehajú platnej legislatíve Slovenskej republiky.

10.3 Nájomca identifikovaný predloženými úradnými dvomi dokladmi udeľuje súhlas spoločnosti RODRA – žalúzie, 913 11Trenčianske Stankovce, v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie, spracúvanie a archiváciu fotokópie úradného dokladu za účelom ochrany právom chránených záujmov prevádzkovateľa predovšetkým pri jednoznačnej identifikácii dotknutej osoby, ktorá uzatvorila s Prenajímateľom zmluvu o nájme karavanu alebo autokaravanu. Tento súhlas sa poskytuje Prenajímateľovi na obdobie trvania a z dôvodu archivácie iba v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel a daňové povinnosti, ku ktorým bol zaznamenaný a uchovaný.