Karavan na prenájom

Ochrana osobných údajov

 VYHLÁSENIE A ÚDAJE PREVADZKOVATEĽA
a) Prevádzkovateľ: www.karavannaprenajom.com
Veľké Bierovce 274, 913 11 Veľké Bierovce IČO:41 131 967 , DIČ: 1072604676
b) Prevádzkovateľ vyhlasuje že spracováva osobne údaje v nevyhnutnom množstve, ale hlavne v súlade zo zákonom č.18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a v súlade so všeobecným nariadením EÚ – GDPR. Tieto údaje boli poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom rezervačného formuláru. Zároveň prehlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov a prístup k ním majú iba poverené osoby.

2) ÚČEL SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
a) Účelom spracovania osobných údajov je vytvorenie rezervácie a objednávky, faktúry za predmetné služby a kontaktovanie prostredníctvom e-mailu. Tieto údaje boli získané vytvorením rezervácie záujemcu a sú uchovávane v dobu určitú, alebo neurčitú.

3) ROZSAH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV
a) Účelom uchovávané informácie: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mail.

4) DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
a) Doba uchovávania osobných údajov osoby, ktorej bola poskytnutá služba sa spracovávajú, uchovávajú a archivujú 10 rokov zo zákonných dôvodov.
b) Požiadaním dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov, budú vymazané
a súvisiace objednávky a účtovné doklady anonymizované.

5) PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
a) Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje boli spracované má právo na:

  • Opravu a aktualizáciu osobných údajov
  • Vymazanie osobných údajov (požiadanie: e-mailom alebo poštou)
  • Prístup k osobných údajom
  • Namietať spracovanie osobných údajov

6) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) Odoslaním rezervačného formulára, dotknutá osoba potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi, na znak čoho označila súhlas v rezervačnom formulári.